Projekt

Registrační číslo:

 CZ.1.04/1.1.02/23.00292

Název projektu:

Implementace systému rozvoje zaměstnanců s využitím řízení výkonnosti a zavedením motivačního a hodnotícího systému ve společnosti Baterie Centrum, s.r.o.

Výše dotace: 

1 754 511,00 Kč

Období realizace projektu:

1.11.2009 až 31.3.2011

Hlavní manažer projektu:

Ing. Tomáš Macek

O projektu podrobněji

 Projekt je zaměřen na vytvoření systému řízení rozvoje, výkonnosti, motivace a vzdělávání lidských zdrojů v organizaci společnosti Baterie Centrum, s.r.o. a prostřednictvím těchto nástrojů vybudovat ve společnosti novou kvalitu rozvoje lidských zdrojů a zároveň firemní kulturu s důrazem na kvalitu a možnosti systému řízení.

 Zásadním inovativním prvkem tohoto projektu je možnost reálného řízení výkonnosti pracovníků, řízení výkonnosti procesů a řízení výkonnosti organizace prostřednictvím cílů a procesního modelování (BPM) a prostřednictvím strategického řízení (BSC). Na vrstvu řízení výkonnosti pracovníků navazuje odměňovací a motivační systém zaměstnanců, který je řešen v rámci projektu vybudováním systému hodnocení pracovníků na základě hodnocení kompetencí a výkonu.

 Metody BPM a BSC zajišťují aktivní přístup k řízení a výkonu činností v organizaci, kdy organizace měří a vyhodnocuje řadu jí zvolených ukazatelů. Tato metoda zavádí institut trvalého vzdělávání v organizaci naší společnosti, neboť použité know-how se trvale vyvíjí.

 BPM a BSC upozorňují a reagují na zásadní problémy v organizaci v reálném čase. Obě metody jsou nástrojem pro převedení strategických vizí do konkrétních měřitelných plánů a cílů. BSC pak zobrazuje podnik ve čtyřech perspektivách (finanční, zákaznické, procesní, zdrojové = učící se organizace). BPM a  BSC se tak stávají koncepčním nástrojem řízení organizace, jak na strategické, tak i taktické a operativní úrovni. Jejich charakteristickým rysem je řízení prostřednictvím cílů, a to cílů vzájemně propojených a vyvážených.

 Zavedení systému procesního řízení  BPM a metody Balanced ScoreCard umožní naší společnosti další rozvoj řízení tak, aby mohla efektivně provádět vlastní činnosti a zároveň mohla aktivně realizovat program dalšího rozvoje lidských zdrojů formou trvalého vzdělávání.

 Zavedení procesního řízení a metody BSC ve společnosti dle předkládaného projektu se stane obecně další úrovní zvýšení kvality řízení a zároveň určitým vyvrcholením již dnes zavedených pravidel a metodik a prováděných aktivit společnosti žadatele.

 Projekt zahrnuje pouze aktivity obecného vzdělávání týkající se zavádění systému řízení a rozvoje lidských zdrojů v organizaci. Projekt je zaměřen primárně na rozvoj lidských zdrojů v organizaci (hodnocení, motivace, odměňování).

 

Cíle a aktivity projektu

 Hlavními cíli projektu jsou:

- zvýšení efektivnosti činností naší společnosti zavedením moderních metod řízení

- vytvoření zcela nového dynamického modelu systému řízení

- vytvoření nové kvality firemní kultury v organizaci

- vybudování informační společnosti

- udržení vysokého standardu kvality nutného k zachování dosažených certifikací

- synergické zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

- zvýšení kvalifikace a konkurenceschopnosti zaměstnanců žadatele na trhu práce

- zavedení systému trvalého vzdělávání v oblasti informačních technologií prostřednictvím podnikových lektorů

 Těchto cílů hodláme dosáhnout úspěšnou realizací klíčových aktivit projektu mezi které patří:

-       Školení Business Process Modelling

-       Procesní modelování

-       Obecné komunikační dovednosti

-       Obecné prezentační dovednosti

-       Obecné manažerské dovednosti

-       Školení BSC1 a následných rozšiřovacích modulů

-       Vytvoření doplňujících ukazatelů BSC2

-       Ověřovací provoz BSC1 a BSC2

-       Školení BSC3, včetně dalších modulů a ukazatelů

-       Školení BSC4, včetně dalších modulů a doplňujících ukazatelů

-       Školení Kompetence a kompetenčních modulů

-       Development Centre, včetně realizace personálních auditů

-       Školení hodnocení zaměstnanců, včetně tvorby hodnotících karet zaměstnanců a individuálních vzdělávacích plánů

Cílovou skupinu jsou v tomto případě zaměstnanci společnosti Baterie Centrum, s.r.o., kdy výstupy a výsledky projektu budou mít přímé dopady na chod zaměstnavatelské organizace a na výkon jejich vlastní pracovní náplně.

 Projekt je řízen realizačním týmem ve složení -  hlavní manažer projektu, finanční manažer projektu, manažer BPM a BSC, manažer personalistiky a vzdělávání, odborný koordinátor BPM a BSC, odborný koordinátor personalistiky a vzdělávání

 Projekt je financován v režimu podpory dle  „Blokové vyjímky“.

horizontal