Jak naložit s použitými bateriemi

Proč baterie do koše nepatří ?

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv.těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví.

Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.


Kam s vybitými bateriemi ?
Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou naší organizací označena jako „místa zpětného odběru“.
Použité články a baterie (např. tužkové baterky z dálkového ovládání, knoflíkové baterky s náramkových hodinek, dobíjecí akumulátor s mobilních telefonů), můžete odevzdat na „místech zpětného odběru“.


Jak probíhá recyklace baterií ?
Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a jsou předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich složitými technologickými postupy získávány zejména kovy, jako např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a další.


Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice ?
Tento grafický symbol můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

Bezpečnostní pravidla zpětného odběru pro spotřebitele
• Všechny baterie mají tendenci ztrácet časem energii, i když nebyly dosud použity. Proto skladujte i nepoužité baterie na chladném a suchém místě.
• Nenechávejte baterie v přístrojích a zařízeních, pokud je delší dobu nebudete používat.
• Baterie neotvírejte, neporušujte jejich vnější obal, nevhazujte nikdy do ohně.
• Nedotýkejte se „vytékajících“ baterií holýma rukama.
• Neskladujte použité baterie ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti zdrojů tepla.
• Před odevzdáním přelepte nebo jinak izolujte póly použitých (lithiových) baterií z videokamer, fotoaparátů nebo mobilních telefonů.


Na sběrná místa odevzdávejte pouze tyto typy baterií :
• Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehravačů, mobilních telefonů a pod.),
• Velikost : knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg,
• Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9x5 cm.


Na sběrné místa nenoste a do sběrných boxů v žádném případě nedávejte :
• Rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie,
• Autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem,
• Baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků (takové baterie nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky a podobně),
• Plně nabité baterie,
• Baterie těžší než 1 kg.